Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, którego celem jest troska o dobre przygotowanie się na spotkanie z Bogiem w wieczności. Członkowie szczególną czcią otaczają Matkę Bożą Bolesną odmawiając różaniec do Siedmiu Boleśni Matki Bożej (wtorek godz. 17:45), i św. Józefa. Dla wiernych katolików pragną wyjednać łaskę wytrwania w stanie łaski uświęcającej, dla obojętnych i grzeszników łaskę nawrócenia, a dla wszystkich dobrą śmierć. Konferencja formacyjna w każdy I wtorek miesiąc o godz. 17.45.

Apostolat Maryjny

Stowarzyszenie, którego zadaniem jest pogłębienie pobożności Maryjnej przez odpowiednie studiowanie lektury oraz często powtarzane poświęcenie się Maryi i oddanie się Jej do całkowitej dyspozycji. Członkowie są również głównymi przekazicielami Cudownego Medalika. Apostolat maryjny ma swoje spotkania w każdą środę obok 27 dnia miesiąca o godz. 9:30.

Caritas

Jest katolicką organizacją charytatywną działającą na całym świecie, również w Polsce. Jej działalność skupia się na: Stacjach Opieki Caritas, ośrodkach Rehabilitacyjnych, Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Domach Pomocy Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Samotnej Matki, Kuchniach dla Ubogich, Świetlicach Dziennego Pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku itp. W naszej parafii oprócz różnych akcji Caritas zajmuje się prowadzeniem Kuchni brata Alberta wydając 3 razy w tygodni posiłki dla ubogich. Swoje spotkania ma według ustalonego planu.

Chór Beati Cantores

Przy naszej parafii działa chór Beati Cantores, który powstał w 1985 roku. Chór liczy 37 osób – są to mieszkańcy Głogowa i okolic. Zgodnie z najstarszą tradycją wykonuje utwory muzyki sakralnej różnych epok, kompozytorów klasycznych i współczesnych, a także muzykę rozrywkową, ludową i patriotyczną. Ma swoje spotkania w poniedziałek i czwartek o godz. 18:00.

Zespół Młodzieżowy „Gwiazdy niebios”
W każdy wtorek o godz. 19:15 spotykamy się na próbach, na których doskonalimy warsztat śpiewu, gry na instrumentach, ćwiczymy emisję głosu, poznajemy nowe pieśni. Podczas prób panuje atmosfera radości ze wspólnego śpiewu i obecności oraz wzajemnego szacunku. Regularnie posługujemy podczas Mszy z udziałem młodzieży, które odbywają się w co dwa tygodnie w niedzielę o godzinie 18.30.

 

Krąg Domowego Kościoła

Domowy Kościół jest ruchem dla małżeństw, który został zainspirowany duchowością ks. Franciszka Blachnickiego, stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło Życie. Przy parafiach powstają kręgi Domowego Kościoła – licząc od 4 do 7 małżeństw, spotykających się w jednym z ich domów. Przy naszej parafii istnieje jeden krąg.

 

 

Duszpasterstwo mężczyzn

W naszej parafii duszpasterstwo mężczyzn jest mocno skupione wokół postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Z racji na to, że zmarł 19 października, 19 dnia każdego miesiąca o godz. 19:00 spotyka się na katechezie i wspólnym męskim różańcu.

Wspólnota dla Intronizacji NSPJ

Wspólnota ta powstała, aby w Polsce królował Chrystus przez IntronizacjęJego Najświętszego Serca. Głównym założeniem członków tej wspólnoty jest: życie w łasce uświęcającej, raz w tygodniu wspólnotowa adoracja wynagradzająca Jego Boskiemu Sercu za grzechy swoje, rodziny, parafii i narodu. Uczestnicy sami osobiście uznają Chrystusa za Króla i poświęcają się Jego Sercu. Swoje spotkania wspólnota ma w III środę miesiąca o godz. 17:00, a adorację w każdy piątek po Mszy świętej o godz. 15:00.

Krąg biblijny

Krąg Biblijny jest to grupa osób, która nie tylko czyta Pismo Święte, ale je wspólnie rozważa. Podczas każdego spotkania analizuje Słowo Boże na najbliższą niedzielę w kontekście historyczno – kulturowym i duchowym oraz dzieli się tym, jak to Słowo działa w życiu tych osób. Swoje spotkania ma w każdą środę po wieczornej Mszy świętej w salce koło kancelarii parafialnej.

Służba Liturgiczna Ołtarza

Każda parafia powinna posiadać swoją wspólnotę Służby Liturgicznej Ołtarza, która będzie przyczyniać się do tego, aby liturgia stawała się piękna. Każdy ministrant jest pomocnikiem w sprawowaniu Mszy świętej i podczas nabożeństw. Niesie znaki, wykonuje różne czynności, aby pomóc wszystkim świadomie uczestniczyć w liturgii. LSO ma swoje spotkania w soboty – kandydaci na ministrantów i ministranci o 9:00, lektorzy o godz. 10:00.

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna jest wspólnotą, której celem jest promowanie odnowy życia parafialnego, poprzez otwieranie i wprowadzanie w diecezjach i parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumentatu pierwotnego Kościoła. To wtajemniczenie dokonuje się na trzech filarach: Słowo Boże, Liturgia, Wspólnota. Przy naszej parafii istnieją 3 wspólnoty Neokatechumenalne.

Ruch Światło-Życie

Jeden z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był ksiądz Franciszek Blachnicki, uznany przez Kościół za Czcigodnego Sługę Bożego. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji. Wspólnota ma swoje spotkania w piątek po Mszy świętej wieczornej.

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym jest nurtem charyzmatycznym w parafii. Stawia głęboki nacisk na osobistą relację z Jezusem i wyrażanie darów Ducha Świętego. Poprzez wspólnotową modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, katechezę, rekolekcje, seminaria, pragnie formować się, aby podejmować konkretne działania, do których poprowadzi Duch Święty. Przy parafii istnieje wspólnota „Genezaret”, która spotyka się w każdy czwartek po Mszy świętej wieczornej.

Przyjaciele Paradyża

Jest to grupa, której charyzmatem jest modlitwa w intencji powołań oraz za już powołanych do życia kapłańskiego. Do stałych obowiązków członków należy codzienna jedna cząstka różańca i modlitwa „Przyjaciół Paradyża”, Komunia święta w pierwszy czwartek miesiąca. Wspólnota ma również swoje spotkanie formacyjne oraz adorację Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca

Rycerze Kolumba

Największa na świecie katolicka organizacja o charakterze charytatywnym. Członkami mogą zostać jedynie mężczyźni, natomiast do działań włączają się całe rodziny. Naczelnymi zasadami są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Sztandarowym zadaniem Rycerzy Kolumba jest ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Swoje spotkania mają według ustalonego harmonogramu.

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Jest to ruch maryjny, który dąży do radykalnego oddanie się Bogu.U podstaw ruchu leży odkrycie, że w świetle wiary każde życiowe wydarzenie ma sens. Członkowie wspólnoty starają się naśladować Chrystusa szczególnie poprzez propagowanie pokory i ubóstwa. Wspólnota ma swoje spotkania w czwartek o godz. 17:00.

Schola dziecięca

Nazwa „schola” wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii. Schola dziecięca ma swoje spotkania w piątek o godz. 16:00.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej jest osobą wyznaczoną do udzielania Komunii świętej, gdy brakuje odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych. Duża część z nich jest posyłana z Komunią do chorych. Swoje spotkania formacyjne mają w środę o godz. 17:00.

Żywy Różaniec

Jest to wspólnota osób, która modli się codziennie na różańcu. Każda żywa róża składa się z 20 członków, a każdy z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną wyznaczoną tajemnicę różańca, która zostaje powierzona przy zmianie tajemnic. Dzięki temu w jednej Żywej Róży odmawiany jest cały różaniec. Żywy Różaniec zmianę tajemnic i swoją konferencję ma w każdą I niedzielę miesiąca o godz. 8:30.